prism

Firma AVANTI Szkolenia Coaching Konsulting
jest Certyfikowanym Użytkownikiem PRISM

prismw

Czym jest PRISM?

  • Wszechstronne, trafne i skuteczne narzędzie, służące do identyfikowania i mapowania preferowanych przez ludzi zachowań.
  • Służy do identyfikacji preferowanych zachowań ludzi, które bezpośrednio odnoszą się do relacji interpersonalnych oraz wyników pracy.
  • Oparte na wynikach badań amerykańskich i brytyjskich neurologów.
  • Narzędzie to mierzy preferencje zachowań ludzi przy pomocy platformy on-line.

Do czego służy PRISM?

  • Do identyfikacji preferowanych zachowań ludzi, które bezpośrednio odnoszą się do relacji interpersonalnych oraz wyników pracy
  • Do tworzenia map preferowanych zachowań i profili poszczególnych osób, a także zespołów w celu jak najlepszego wykorzystania ich potencjału
  • Do przeprowadzenia procesu oceny 360o, benchmarkingu zawodowego, skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji
  • Do pomiaru poziomu inteligencji emocjonalnej, identyfikowania preferowanego środowiska pracy, poziomu odporności psychicznej, generowania raportu „The Big Five” („Wielkiej Piątki”)
  • Jest to wszechstronne narzędzie wspierające rozwój osobisty i zawodowy

Przykłady aplikacji PRISM Brain Mapping

Inteligencja emocjonalna

Narzędzie PRISM Brain Mapping umożliwia identyfikowanie poziomu zdolności ludzi do rozumienia i kierowania własnymi emocjami oraz emocjami innych osób

Tworzenie zwycięskich zespołów

Identyfikowanie mocnych i słabych stron zespołu poprzez analizę preferowanych postaw, zachowań i stylów komunikacji jego członków, umożliwiające osiąganie przez zespół ponadprzeciętnych rezultatów

Komunikowanie się

Identyfikacja stylów komunikowania się osób z odmiennymi preferowanymi zachowaniami oraz niwelowanie barier komunikacyjnych

Coaching indywidualny i zespołowy

Analiza sytuacji wyjściowej oraz pomoc w sformułowaniu kierunków działania

Tworzenie ścieżek karier

Indywidualna analiza map zachowań oraz preferowanego środowiska pracy, stanowiąca pomoc w kształtowaniu planu kariery

Przywództwo

Identyfikowanie liderów zespołów oraz wsparcie dla liderów w celu osiągnięcia ponadprzeciętnych rezultatów i przewagi strategicznej ich zespołu

Radzenie sobie ze stresem

Identyfikacja źródeł stresu wynikających z niedopasowania człowieka do pełnionej roli oraz wynikających z zakłóceń komunikacyjnych lub konfliktów, umożliwiająca zniwelowanie tych czynników i zapobieganie ich powstawaniu

Zarządzanie konfliktem

Identyfikowanie źródeł konfliktu opartych na odmiennych postawach, zachowaniach i barierach komunikacyjnych, umożliwiające konstruktywne kierowanie konfliktem

Rekrutacja

Tworzenie map służących do benchmarkingu zawodowego oraz kompleksowa analiza profili kandydatów w odniesieniu do stanowiska pracy

Zarządzanie zmianą

Identyfikowanie zachowań ludzi w sytuacji zmiany, poszukiwanie liderów zmiany i agentów zmiany

Zarządzanie kompetencjami

Identyfikacja silnych stron pracownika umożliwiająca dopasowanie go do powierzanych mu zadań oraz ról zawodowych, a także tworzenie ścieżek dalszego rozwoju osobistego i zawodowego

aplikaca